REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 3TROLLE.PL

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://3trolle.pl prowadzony jest przez Michał Ofmański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Ofmański Trzy Trolle wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Warszawska 28, 58 – 500 Jelenia Góra, NIP: 611-244-28-93, REGON: 021383045.

2. Dane kontaktowe: 

Adres: (biuro, sklep, magazyn, obsługa reklamacji, do doręczeń):

Michał Ofmański Trzy Trolle

ul. Warszawska 28, 58 – 500 Jelenia Góra

Poczta elektroniczna: kontakt@3trolle.pl 

Kontakt telefoniczny: 782 645 672 (opłata wg stawki operatora)

3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

4. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, z którą może być zawarta umowa sprzedaży.

Produkt Przedpremierowy „Preorder” – produkt przedpremierowy dostępny w zakładce „Przedsprzedaż”. Produkty przedpremierowe mają określoną datę premiery, która wskazana jest w opisie produktu przedpremierowego. W przypadku zakupu produktu przedpremierowego, bieg terminu dostawy liczy się od dnia jego oficjalnej premiery. 

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Punkt sprzedaży – punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę dla zamówień z opcją odbioru osobistego pod adresem: ul. Warszawska 28, 58 – 500 Jelenia Góra.

Sklep internetowy (dalej także, jako „Sklep”) – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym ⦁ https://3trolle.pl

Sprzedawca/Usługodawca – Michał Ofmański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Ofmański, Trzy Trolle wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Warszawska 28, 58 – 500 Jelenia Góra, NIP: 611-244-28-93, REGON: 021383045.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r.).

§ 2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym posługuje się w taki sposób, że Usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usługi.

2. Warunki techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługobiorca i Usługodawca są następujące:

posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet wraz z dostępem do Internetu,

posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,

przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Edge, Chrome, Opera, 

włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików cookies oraz włączona obsługa JavaScript, 

zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

3. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym przy użyciu protokołu SSL.

4. Usługobiorca korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do:

korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

korzystania z wszelkich treści dostępnych w Sklepie wyłącznie na własny użytek,

niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

niepodejmowania działań naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąkolwiek godność,

niepodejmowania działań o charakterze programistycznym, hackerskim, w tym w celu dokonania jakichkolwiek zmian w kodzie źródłowym strony internetowej.

5. Usługodawca oświadcza, iż wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików cookies. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zostały określone w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 3 Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę

1. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet.

2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

złośliwe oprogramowanie – są to różnego rodzaju aplikacje lub skrypty wywołujące szkodliwe lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany,

programy szpiegujące – są to programy śledzące działania Usługobiorcy, które gromadzą informacje o Usługobiorcy i przesyłają je autorowi programu,

włamania do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy z użyciem narzędzi hackerskich,

wyłudzanie poufnych informacji,

spam – to niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym.

3. Usługobiorca, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zainstalować na komputerze lub urządzeniu za pomocą, którego łączy się z siecią Internet, program antywirusowy. Program powinien być stale aktualizowany. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną posiadał uruchomioną zaporę systemową (Firewall), nie otwierał załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, a także przeprowadzał regularne skanowanie całego systemu programem antywirusowym.

4. Wszelkie nietypowe sygnały funkcjonowania strony Sklepu internetowego, w szczególności inny wygląd strony Sklepu, niespotykane dotąd komunikaty, wiadomości, obrazy, itp. bez uprzedniej wiadomości wystosowanej przez Usługodawcę do Usługobiorców co do możliwości wystąpienia takich incydentów, mogą oznaczać próbę bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Usługodawca zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania ze strony Sklepu internetowego i zawiadomienie o zaistniałym fakcie Usługodawcę.

§ 4 Usługa Newsletter

1. Usługa Newsletter związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony, nie częściej niż raz w tygodniu.

2. Usługobiorca może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych w formie Newslettera. Usługa Newsletter dostępna jest poprzez zakładkę „Newsletter”, po wpisaniu adres e-mail oraz kliknięciu na przycisk „Zapisz się”. W dalszej kolejności, Usługobiorca otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą link aktywacyjny, umożliwiający potwierdzenie chęci zapisania się na Newsletter.

3. Każda wiadomość e-mail, jaka wysyłana jest w ramach usługi Newsletter zawiera dane nadawcy Newslettera, informacje handlowe związane z promowaniem towarów i usług, a także link umożliwiający rezygnację z usługi Newsletter.

4. Usługobiorca może zmienić uprzednio wskazany adres e-mail, na który świadczona jest usługa Newsletter. Zmiana adresu e-mail może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@3trolle.pl  

5. Usługobiorca może zrezygnować z usługi Newsletter w każdej chwili bez podawania przyczyny. Rezygnacja z usługi Newsletter może nastąpić poprzez:

przesłanie wiadomości e-mail na adres: ⦁ kontakt@3trolle.pl 

kliknięcie na przycisk „Zrezygnuj z Newslettera” umieszczony w stopce każdej wiadomości e-mail wysyłanej w ramach usługi Newsletter.

§ 5 Zamówienia

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego, należy wybrać produkt i potwierdzić wybór klikając na przycisk „Do koszyka”. Następnie zostaje wyświetlona zawartość koszyka z możliwością zwiększenia/zmniejszenia ilości wybranego asortymentu lub całkowitego usunięcia z koszyka.

3. W kolejnym kroku, Klient podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia. W trakcie procesu składania zamówienia, aż do momentu kliknięcia na przycisk „Potwierdź zakup”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, sposobu dostarczenia towaru, formy płatności, a także danych adresowych podanych w formularzu zamówienia.

4. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien poinformować Sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu, iż nabywa towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej informacji, następuje poprzez podanie w formularzu zamówienia nazwy Przedsiębiorcy oraz numeru NIP. Wystawiona faktura VAT jest dostarczana wraz z towarem przez Sprzedawcę.

5. Po skompletowaniu całości zamówienia, podaniu danych adresowych do wysyłki, wybraniu sposobu dostawy oraz sposobu płatności, Klient składa zamówienie klikając na przycisk „Potwierdź zakup”.

6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie jej otrzymanie.

7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

§ 6 Ceny towarów

1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). 

2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.

§ 7 Płatność za towar

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

płatność przelewem elektronicznym lub kartą poprzez platformę BlueMedia S.A.

płatność przelewem bankowym,

płatność Blikiem za pośrednictwem BlueMedia S.A.

2. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu BlueMedia S.A. prowadzi BlueMedia S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81 – 718 Sopot, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320590, NIP: 585 – 13 – 51 – 185, REGON: 191781561.

3. Dostępne formy płatności: 

Kanał płatności Czas realizacji

Grupa Banków Spółdzielczych     ONLINE

ORANGE Bank     ONLINE

mBank     ONLINE 

Konto Inteligo     ONLINE

Bank PKO BP     ONLINE

Bank Zachodni WBK     ONLINE

ING Bank Śląski     ONLINE (dotyczy usługi Płać z ING)

Credit Agricole     ONLINE

Bank PEAKO S.A.     ONLINE

BGŻ (Integrum)        ONLINE

Bank Millenium ONLINE (dotyczy usługi Millenium – płatności internetowe

Multibank     ONLINE

Bank Ochrony Środowiska     ONLINE

Citi Handlowy     ONLINE

EuroBank     ONLINE

Raiffeisen Polbank     ONLINE

Alior Bank     ONLINE

Volkswagen Bank     8:00 – 20:00

Getin Bank     8:00 – 19:00

Getin Online     8:00 – 19:00

SKOK     ONLINE

Biz Bank     ONLINE

Meritum Bank     ONLINE

T-Mobile Usługi Bankowe     ONLINE

Bank BPH w dni robocze (bez sobót) 8:00 – 20:00

Plus Bank w dni robocze (bez sobót) 9:00 – 19:00

Deutsche Bank w dni robocze (bez sobót) 8:00 – 19:00

BNP Paribas w dni robocze (bez sobót) 8:00 – 20:00

SGB ONLINE

Bank Pocztowy ONLINE

IdeaBank ONLINE

GetBank w dni robocze (bez sobót) 8:00 – 19:00

DnB Nord w dni robocze (bez sobót) 7:00 – 17:30

Toyota Bank ONLINE

Karty płatnicze Czas realizacji

VISA do 24 godzin

VISA ELECTRON do 24 godzin

MasterCard              do 24 godzin 

MasterCard Electronic do 24 godzin

Maestro do 24 godzin

4. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

5. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na uregulowanie płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży, o czym poinformuje Klienta pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail. Wraz z informacją o dodatkowym terminie płatności, Sprzedawca informuje Klienta, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na dokonanie płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży, Sprzedawca przekazuje Klientowi pisemnie lub drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 8 Dostawa towaru

1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników: Poczta Polska, InPost. 

2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy towaru:

Paczkomaty InPost 24/7 przesyłka do Paczkomatu 24/7,

Kurier InPost,

Kurier Pocztex D + 1,

Pocztex Punkt D + 1 przesyłka do punktu odbioru.

3. Przy każdym produkcie podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów, przy czym uwzględnia się tylko dni robocze.

4. Produkt przedpremierowy „Preorder” można zamówić w podobny sposób jak pozostałe produkty dostępne w ofercie Sklepu, jednak realizacja zamówienia na Produkt przedpremierowy „Preorder” rozpoczyna się w dniu oficjalnej premiery Produktu przedpremierowego. Informacja o dacie premiery Produktu przedpremierowego podana jest w opisie danego produktu, dodatkowo Sprzedawca przed dniem oficjalnej premiery Produktu przedpremierowego przesyła informację o dacie wysyłki Produktu przedpremierowego za pośrednictwem poczty elektronicznej do Klientów, którzy złożyli zamówienie na Produkt przedpremierowy „Preorder”. 

5. Termin realizacji zamówień produktów w ramach przedsprzedaży podany jest przy każdym produkcie i może przekroczyć czas realizacji 30 dni. Jeżeli zamówiony produkt w ramach przedsprzedaży okaże się być produktem niedostępnym (np. wydawca lub producent odstąpi od możliwości wydania/produkcji produktu), Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Klienta. Informacja zawierająca brak możliwości realizacji zamówienia produktów w ramach przedsprzedaży zostanie przekazania Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku uregulowania należności przez Klienta za produkt o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca zwraca wpłaconą należność na rachunek bankowy Klienta.

6. Dostawa produktów o różnym czasie realizacji, następuje po skompletowaniu całości, tj. po upływie najdłuższego czasu realizacji podanym przy produkcie.

7. W przypadku dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej, dostawa odbywa się w terminie do 3 dni roboczych (z pominięciem sobót) od dnia wydania przesyłki przewoźnikowi.

8. W przypadku dostawy za pośrednictwem InPost, dostawa odbywa się w terminie do 3 dni roboczych (z pominięciem sobót) od dnia wydania przesyłki przewoźnikowi.

9. W przypadku dostawy za pośrednictwem InPost, poprzez usługę Paczkomaty Weekend, dostawa odbywa się w terminie do 2 dni od dnia wydania przesyłki przewoźnikowi. Usługa dostępna jest tylko w wybrane dni tygodnia tj. od czwartku godz.: 15:00 do piątku godz.: 14:00.

10. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne, chyba, że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszt dostawy jest każdorazowo podany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży, dodatkowo dostępny jest w zakładce „Koszty dostawy”.

11. Koszty dostawy towaru są następujące:

Wysyłka Firmą Poczta Polska: Pocztex Kurier D + 1:

Dla zamówień do 299,99 zł – Koszt wysyłki przy przedpłacie 10,49 zł

Dla zamówień od 300,00 zł – Koszt wysyłki przy przedpłacie – darmowa wysyłka

Wysyłka Firmą Poczta Polska: Pocztex Kurier Punkt D + 1:

Dla zamówień do 299,99 zł – Koszt wysyłki przy przedpłacie 9,21 zł

Dla zamówień od 300,00 zł – Koszt wysyłki przy przedpłacie – darmowa wysyłka

Wysyłka Firmą Kurierską InPost:

Dla zamówień do 299,99 zł – Koszt wysyłki przy przedpłacie 17,00 zł

Dla zamówień od 300,00 zł – Koszt wysyłki przy przedpłacie – darmowa wysyłka

Wysyłka do Paczkomatu 24/7 (InPost):

Dla zamówień do 299,99 zł – Koszt wysyłki przy przedpłacie 13,99 zł

Dla zamówień od 300,00 zł – Koszt wysyłki przy przedpłacie – darmowa wysyłka

Wysyłka do Paczkomatu 24/7 (InPost) Paczkomat Weekend:

Dla zamówień do 299,99 zł – Koszt wysyłki przy przedpłacie 19,99 zł

Dla zamówień od 300,00 zł – Koszt wysyłki przy przedpłacie 5,00 zł 

§ 9 Rękojmia

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego).

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,

żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 

3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć pisemnie na adres: Michał Ofmański Trzy Trolle, ul. Warszawska 28, 58 – 500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@3trolle.pl 

4. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail), a także wskazanie przyczyny reklamacji (opis dostrzeżonej wady w towarze) oraz żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi. Wskazówki wyszczególnione w zdaniu poprzednim stanowią jedynie formę zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego powyżej opisu reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, koszt dostarczenia towaru pokrywa Sprzedawca. 

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami oraz w stosunku do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl 

2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Jeleniej Górze, ul. Groszowa 1, 58 – 500 Jelenia Góra http://wiih.ibip.wroc.pl/public/

złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,

skorzystać z pomocy prawnej świadczonej pod numerem Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00 – 18: 00. Porady udzielane są bezpłatnie, koszt połączenia według taryfy operatora,

skorzystać z Konsumenckiego Centrum E-porad, które udziela porad w sprawach prostych drogą elektroniczną. Adres, pod którym można wysyłać zapytania to: ⦁ porady@dlakonsumentow.pl.

3. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie Sprzedawca przypomina, iż adres poczty elektronicznej do kontaktu to: kontakt@3trolle.pl 

4. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem telefonu 22 55 60 333, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl. Z pracownikiem Punktu można również spotkać się osobiście w Centrali UOKIK pod adresem: Plac Powstańców Warszawy 1, 00 – 950 Warszawa.

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 11 pkt 8 i pkt. 9. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: kontakt@3trolle.pl lub pisemnie na adres: Michał Ofmański Trzy Trolle, ul. Warszawska 28, 58 – 500 Jelenia Góra. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Michał Ofmański Trzy Trolle, ul. Warszawska 28, 58 – 500 Jelenia Góra.

4. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta  lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik, 

dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 

9. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 12 Postanowienia odnoszące się do Przedsiębiorców

1. Wszystkie postanowienia zawarte w § 12 skierowane są wyłącznie do Klienta niebędącego Konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne formy płatności, w tym również wymagać realizacji przedpłaty w całości lub części, nie zważając na wybraną przez Klienta formę płatności jak i fakt zawarcia umowy sprzedaży.

4. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w tym również na wypadek braku zawarcia umowy sprzedaży lub niezwiązanych z umową sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidziane w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji przewozu przesyłek.

5. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 13 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Michał Ofmański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Ofmański Trzy Trolle wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Warszawska 28, 58 – 500 Jelenia Góra, NIP: 611-244-28-93, REGON: 021383045.

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@3trolle.pl lub pisemnie na adres: Michał Ofmański Trzy Trolle, ul. Warszawska 28, 58 – 500 Jelenia Góra.

3. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:

w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,

w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,

w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,

w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

4. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe:

w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, przetwarzane jest imię, nazwisko, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail, NIP, nazwa Przedsiębiorcy, nr rachunku bankowego,

w celu realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane jest imię, nazwisko, adres korespondencyjny, NIP, nazwa Przedsiębiorcy, nr rachunku bankowego,

w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości przetwarzane jest imię, nazwisko, adres korespondencyjny, NIP, nazwa Przedsiębiorcy, nr rachunku bankowego,

w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przetwarzane jest imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu, adres e-mail.

5. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem:

firm kurierskich realizujących przesyłki na zlecenie Administratora,

banków w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

operatorów systemu płatności,

upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak usługi IT w tym usługa hostingu, a także usługi księgowe.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

zawierania umowy sprzedaży na odległość. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,

z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. W przypadku niepodania danych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

do otrzymywania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

do sprostowania (art. 16 RODO),

do usunięcia danych (art. 17 RODO),

do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

do sprzeciwu –(art. 21 RODO),

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

9. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa oraz w jakim zakresie chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@3trolle.pl lub pisemnie na adres: Michał Ofmański Trzy Trolle, ul. Warszawska 28, 58 – 500 Jelenia Góra.

10. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.

11. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia.  Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

12. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:

listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

przez elektroniczną skrzynkę dostępną na stronie internetowej: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalenie i odtworzenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. 

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:

zmiany obowiązujących przepisów prawa skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem,

zmiany funkcjonalności Sklepu internetowego w tym wprowadzenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną, zmiany lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych usług świadczonych drogą elektroniczną,

zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy, zmiany danych adresowych.

4. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone zamówienia a także zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży, które objęte są regulaminem obowiązującym w dniu składania zamówienia przez Klienta. Sprzedawca opublikuje jednolity tekst regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. Klienci, którzy dokonali rejestracji Konta w Sklepie internetowym, zostaną powiadomieni o zmianie regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail. Poinformowanie o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany regulaminu. Zmieniony regulamin będzie wiązać Klienta, który dokonał rejestracji Konta, który nie wypowie umowy o świadczenie usługi dotyczącej prowadzenia Konta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie regulaminu.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105), ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 22.09.2022 r.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

– Adresat: Michał Ofmański Trzy Trolle, ul. Warszawska 28, 58 – 500 Jelenia Góra, adres e-mail: kontakt@3trolle.pl numer telefonu: 782 645 672

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*) 

- Numer zamówienia

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

– Adres konsumenta(-ów) 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

– Data 

(*) Niepotrzebne skreślić

Produkt został dodany